Celostne teritorialne naložbe

Celostne teritorialne naložbe (CTN) za trajnostni urbani razvoj

Ukrepi za zagotavljanje trajnostnega urbanega razvoja temeljijo na načelu izkoriščanja notranjega potenciala urbanih območij z zagotavljanjem gospodarske rasti, skladne z varovanjem okolja in razvojem človeških virov. Dobro funkcionalno sodelovanje ter povezovanje urbanih središč med seboj in z okolico zagotavlja prenos znanj in dobrih praks ter posledično prispeva h krepitvi partnerstev za trajnostni urbani razvoj. S celovitim pristopom načrtovanja in izvajanja naložb na področju trajnostnega urbanega razvoja s pomočjo mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) se mesta usmerjajo v:

- povečanje atraktivnosti mest in mestnih območij;
- revitalizacijo mest in posameznih mestnih predelov (zlasti stanovanjskih sosesk in slabo izkoriščenih in degradiranih območij v mestih);
- krepitev gospodarskih, stanovanjskih in oskrbnih funkcij mest;
- ustvarjanje pogojev za trajnostno mobilnost;
- izboljšanje kakovosti okolja in bivanja v mestih;
- večjo socialno vključenost in sodelovanje prebivalcev urbanih središč.

Naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja se s sredstvi, namenjenimi izvajanju mehanizma CTN, lahko izvajajo v vseh 11 mestnih občinah: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Podprte so naložbe, ki v največji meri prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij posameznega mestnega območja in k uresničevanju ciljev ter kazalnikov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

 

Dokumenti vezani na izvajanje Celostnih teritorialnih naložb Objavljeno

Pojasnila glede ponovitve objave povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin, avgust 2018

13. 6. 2018
Izvajanje mehanizma CTN: Izvedbena izhodišča in Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (word) 9. 3. 2017
Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti (PN 4.1) 1. 3. 2017

Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4), verzija 1.04

Obrazec za neposredno potrditev operacije iz vlog prijavitelja za projekt, skupino projektov, ali program, ki ga izvaja upravičenec

Kolesarjem prijazna infrastruktura - smernice (objava 5. 10. 2017)

Infrastruktura za pešce - splošne usmeritve (objava 5. 10. 2017)

Smernice za vzpostavitev sistema P + R (objava 5. 10. 2017)

2. 3. 2021

 

 

Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij prednostne naložbe 6.3 (boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti), verzija 1.02 (objava 17. 9. 2019) 

 januar 2019