ZaVse


Projekt ZaVse/4ALL verjame v družbo brez diskriminacije in si s številnimi aktivnostmi prizadeva za njeno zmanjševanje ter pomembno prispeva k zavedanju, prepoznavanju in zmanjševanju problemov, ki se v družbi kažejo na področju neenakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi. ZaVse izboljšuje predvsem osveščenost nevladnih organizacij, saj so največkrat tiste, na katere se obračajo osebe iz ranljivih skupin in je pomembno, da pravočasno prepoznajo diskriminacijo, da poznajo mehanizme za njeno preprečevanje in dejavnike, ki lahko posameznike varujejo pred diskriminacijo.

Izvedli so dve ciljno usmerjeni kampanji: ena kampanja je bila namenjena ozaveščanju nevladnih organizacij o oblikah diskriminacije ter tudi odpravi stereotipnih predstav o najbolj izpostavljenih skupinah (Romi, istospolno usmerjeni, begunci in socialno šibkejši), druga pa je bila usmerjena v ozaveščanje in izobraževanje o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije. Ta je poudarila pomen dostopnosti invalidov do grajenega okolja in informacij, ki invalidom omogočajo samostojno življenje in njihovo boljše vključevanje v družbo ter izboljšujejo njihovo vključevanje na trg dela. Primarna ciljna skupina projekta so bile tako nevladne organizacije, sekundarna pa drugi ključni deležniki, še zlasti javne institucije, kot so področne inšpekcije, policija, ministrstva, lokalne javne institucije in skupnosti ter izobraževalne ustanove, ki so vključene v izobraževanja, usposabljanja in delavnice izvedene v okviru projekta.

Upravičenec: Združenje izvajalcev Zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji in partnerji

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski socialni sklad

Skupna višina sredstev: 434.885,00 evrov

EU prispevek: 347.908,00 evrov

FOTO: ZaVse

Več o projektu

['socialna-vkljucenost']
['vec-regij']