Gorička krajina


Goričko spada med vrstno najbogatejša in krajinsko najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi. Mozaična podoba Goričkega se je zaradi intenzifikacije kmetovanja na eni strani in opuščanja rabe ter zaraščanja na drugi strani v zadnjem obdobju zelo spremenila. V zadnjih desetletjih je izginilo veliko življenjskega prostora številnih ogroženih vrst, zato se je tudi številčnost teh vrst, ki živijo ali se prehranjujejo na ekstenzivnih travnikih in visokodebelnih sadovnjakih, drastično zmanjšala.

Z namenom izboljšati življenjske pogoje za določene vrste in habitatne tipe, ki so na območju Natura 2000 Goričko v neugodnem ohranitvenem stanju, je Javni zavod Krajinski park Goričko s partnerji pridobil evropska sredstva za projekt Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem. Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu ohraniti ali izboljšati pogoje in stanje za dve vrsti ptic – velikega skovika in hribskega škrjanca, tri vrste metuljev – strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža, dve vrsti hroščev – puščavnika in škrlatnega kukuja, tri vrste netopirjev – navadnega netopirja, dolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka in tri travniške habitatne tipe – polnaravna suha travišča na karbonatnih tleh, travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh in nižinsko ekstenzivno gojeni travniki. Po vseh izvedenih ukrepih in izpeljanih aktivnosti projekta Gorička krajina se bo na 187 ha površin na območju Natura 2000 Goričko izboljšalo stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih evropsko pomembnih Natura 2000 vrst.

Med izvajanjem projekta se je izboljšala tudi komunikacija z lokalnim prebivalstvom in razširilo zavedanje o pomembnosti ohranjanja narave ter o tem, da mora k temu prispevati tako vsak posameznik kot celotna skupnost.

Upravičenec: Javni zavod Krajinski park Goričko in partnerji

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 1.781.153 evrov

EU prispevek: 1.424.922 evrov

FOTO: M. Podletnik

Več o projektu

['okolje']
['pomurska']