Finančni instrumenti uspešno spodbujajo rast in razvoj podjetij


Evropska sredstva se podjetnikom dodeljujejo tudi preko t. i. finančnih instrumentov, ki jih izvaja SID banka v okviru Sklada skladov, in prva leta izvajanja kažejo, da so med njimi zelo dobrodošli. Sklad skladov omogoča sodelujočim podjetjem uporabo evropskih kohezijskih sredstev za namene financiranja trajnostne rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Sredstva so namenjena za področja raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij (MSP), energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. SID banka je do sedaj uspešno črpala dve tranši kohezijskih sredstev v skupni višini 126,5 milijona evrov. Od pričetka prvih financiranj konec decembra 2018 do konca marca 2020 so SID banka in finančni posredniki s finančnimi instrumenti, katerim so bila poleg kohezijskih sredstev dodana še sredstva finančnih posrednikov, sklenili 2.431 kreditnih pogodb za več kot 97 milijonov evrov in s tem omogočili realizacijo številnih projektov oz. naložb.

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so razvili prilagojene programe posojil, ki končnim prejemnikom (start up podjetjem, samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, socialnim podjetjem, velikim podjetjem ter občinam in zadrugam) omogočajo lažjo uporabo sredstev in njihovo realizacijo za namene razvojnih projektov in rast poslovanja. Tako se v okviru Sklada skladov izvajajo naslednji finančni instrumenti:

  • mikroposojila za s.p.-je, zagonska, mikro in mala podjetja, ki jih lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava;
  • posojila za raziskave, razvoj in inovacije za s.p.-je, zagonska, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja ter zadruge, ki jih lahko prejmejo preko Sberbank in Gorenjske banke ali neposredno preko SID banke;
  • posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb za osebe ožjega in širšega javnega sektorja ter ESCO podjetja, ki jih lahko prejmejo neposredno preko SID banke) ter
  • posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za mestne občine, občinske javne stanovanjske sklade ter druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami, ki so tudi na voljo preko SID banke.
  • lastniško in kvazi lastniško financiranje za mikro in mala podjetja oblikovana kot delniška družba, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe, ki so na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada.

SID banka je preko Sklada skladov že uspešno podprla nekaj kakovostnih projektov, tako s področja urbanega razvoja kot celovite energetske prenove javnih stavb. Med slednjimi je sofinancirala tudi naložbo Občine Log-Dragomer v celovito energetsko prenovo stavbe, kjer danes obratuje tudi sedež občine. Gre za celovit projekt revitalizacije objekta Stara šola Log. Z inaložbo v projekt je bilo vzpostavljeno učinkovito energetsko upravljanja stavbe z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objekta ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Stavba je bila zaradi starosti že zelo dotrajana, s sredstvi SID banke pa je zaposlenim v stavbi ponovno omogočen kakovosten in moderno prenovljen prostor.   

SID banka v okviru neposrednega izvajanja finančnih instrumentov Sklada skladov opravlja tudi financiranje podjetij, občin ter ESCO podjetij. Doslej je bilo financiranih projektov v višini 11,8 milijona evrov.

V okviru finančnega instrumenta raziskave, razvoj in inovacije (RRI) SID banke je sredstva za naložbo prejelo tudi uspešno slovensko podjetje TIK d.o.o. iz Kobarida, ki je proizvajalec vrhunskih medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Rastoče, moderno organizirano podjetje letos obeležuje 60. obletnico proizvodnje prvih medicinskih pripomočkov, pohvali pa se lahko tudi z izgradnjo novega t. i. “čistega prostora”, v katerega je, skupaj z avtomatizacijo proizvodnje vložilo več  kot 1,5 milijona evrov.  Za del sredstev v višini 700.000 evrov je družba prejela sredstva po programu EKP posojila za RRI. Zaključek projekta izgradnje čiste sobe je bil planiran za konec leta 2020, vendar tudi po zaslugi finančnih instrumentov načrtujejo predčasni zaključek projekta. Na ta način s finančnimi instrumenti še naprej podpiramo rast in razvoj slovenskega gospodarstva ter inovativnih rešitev slovenskih podjetij.

Upravičenec: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev:  400 milijonov evrov
EU prispevek: 253 milijonov evrov 

Izvajanje finančnih instrumentov in več informacij

 

['podjetnistvo']
['vec-regij']