Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile


EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za zaposlovanje ter njihovih nacionalnih članov in partnerjev v 27 državah EU ter Švice, Združenega kraljestva, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Gre za mrežo več kot 1000 svetovalcev EURES, ki svetujejo in posredujejo zaposlitev na evropskem trgu dela in informacije o življenju ter delu v državah članicah EU/EGP, Združenem kraljestvu in Švici. Pri tem se povezujejo s partnerskimi organizacijami (sindikati, delodajalskimi združenji), z drugimi evropskimi mrežami, izobraževanimi organizacijami ipd.

Namen sofinanciranega projekta EURES – Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile je učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES. To vključuje naslednje aktivnosti:

  • vzpostavitev kontaktne točke za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev Unije, ki nudi pravne informacije glede prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov;
  • razvijanje modularne delavnice in izvajanje storitev EURES preko različnih komunikacijskih kanalov za iskalce zaposlitve;
  • nudenje podpore delodajalcem pri mednarodnem zaposlovanju prek centralne EURES pisarne za delodajalce;
  • vključevanje mladih do 35 let, ki niso v izobraževanju, zaposlitvi ali usposabljanju v aktivnosti pridobivanja delovnih izkušenj v tujini (nacionalna shema mobilnosti);
  • vzpostavitev EURES nacionalnega urada za usklajevanje;
  • vzpostavitev sistema izmenjave podatkov o prostih delovnih mestih in življenjepisih, skladno s standardi Evropske Komisije;
  • spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev EURES in zagotavljanje raziskav o trgu dela ter uresničevanju pravic delavcev EU;
  • razvijanje EURES e-usposabljanja za svetovalce ZRSZ in partnerje.

»EURES se od drugih svetovalnih mrež razlikuje po osebni komunikaciji. Del naše naloge je, da se postavimo v položaj delodajalcev ali delavcev. To se obrestuje ne le v smislu poklicnega zadovoljstva, ampak tudi preprečuje ovire, ki navadno nastanejo, ko se ukvarjate s formalnostmi,« svoje delo opisuje Eugenia, ki je ena od EURES svetovalk.

Upravičenec: Zavod RS za zaposlovanje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 7,8 milijona evrov
EU prispevek: 6,2 milijona evrov
['zaposlovanje']
['vec-regij']