Vlada RS je sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je 9. julija sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, sprejeta na seji Vlade RS 24. aprila 2015, v III. poglavju opredeljuje izvedbeni načrt, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) je prejela predloge posredniških organov za izvedbeni načrt in jih ocenila z vidika njihovega prispevanja k ciljem evropske kohezijske politike in pripravila predmetni izvedbeni načrt.

Izvedbeni načrt predstavlja podlago za pripravo državnega proračuna za leti 2016 in 2017 ter operacionalizacijo proračuna za leto 2015. Del sredstev za leta 2015, 2016 in 2017 je razporejenih po neposrednih proračunskih uporabnikih v delu, kjer so izpolnjeni pogoji. Ker pa so nekateri ključni strateški dokumenti še v pripravi, poleg tega pa še ni na voljo podatkov, ki bi omogočali vključevanje regijskih projektov, je v tem trenutku razporeditev po neposrednih proračunskih uporabnikih še zelo omejena.

Izvedbeni načrt se deli na dva dela. Prikaz izvedbenega načrta po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih se sprejme z odlokom, prikaz izvedbenega načrta, ki je podrobneje razčlenjen po prednostni osi, prednostni naložbi, neposrednih proračunskih uporabnikih, skladih, kohezijskih regijah in letih pa objavi SVRK na spletni strani www.eu-skladi.si.

Podrobneje

Deli to novico z ostalimi