Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih


Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 EUR. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016. Gre za prvi program, ki ga je pripravilo ministrstvo že iz nove finančne perspektive.

Program Prvi izziv 2015, ki se izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila delodajalcem, financirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skupaj 20,7 milijona evrov.

Sedanje finančno obdobje EU do leta 2020 prinaša nekatere novosti pri izvajanju programov zaposlovanja v Sloveniji. Med njimi tudi delitev sredstev na vzhodno in zahodno Slovenijo (kohezijsko regijo). Delitev je povezana z naslovom stalnega prebivališča brezposelnih, ne pa s sedežem delodajalca, pri katerem se brezposelni lahko zaposlijo s pomočjo subvencije. To pomeni, da je javno povabilo Prvi izziv 2015 namenjeno spodbujanju zaposlovanja brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, nanj pa se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, pri čemer morajo biti najmanj eno leto vpisani v poslovni register Slovenije in izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo na povabilo.

Delodajalci predložijo na javno povabilo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih, ki imajo stalno prebivališče v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, še niso dopolnili 30. leta starosti, so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.
Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo 7.250 evrov za zaposlitev mladih iz navedene ciljne skupine brezposelnih. Obdobje subvencionirane zaposlitve traja najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo prosto delovno mesto najprej objaviti pri Zavodu. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo. Oddajo jo na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Brezposelni mladi s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji dobijo več informacij o možnosti vključitve v program Prvi izziv pri osebnih svetovalcih na uradih za delo.

Preberite več:
iskalci zaposlitve – predstavitev programa,
delodajalci – javno povabilo.

Program Prvi izziv 2015 udejanja cilje Jamstva za mlade. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.2 (Trajnostno vključevanje mladih na trg dela) in specifinega cilja 8.2.2 (Izvedba Pobude za zaposlovanje mladih).

Deli to novico z ostalimi