Predhodna ocena finančnih instrumentov v Sloveniji


Predhodna ocena finančnih instrumentov v Sloveniji

Predhodna ocena se osredotoča na finančne instrumente (FI) v Sloveniji za programsko obdobje 2014—2020. Namen študije je ugotoviti, kateri FI in na kakšen način lahko spodbudijo in pospešijo naložbe v štiri naložbena področja: so mala in srednje velika podjetja (MSP), raziskave, razvoj in inovacije (RRI), učinkovita raba energije (URE) ter urbani in teritorialni razvoj (UTR).

Po določilih Uredbe o skupnih določbah (CPR, člen 37), je predhodna ocena namenjena izboljšanju kakovosti izvajanja FI iz naslova Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP 2014-2020) in Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020), s pomočjo jasne naložbene strategije za izvajanje FI. Skladno s členom 37 je glavni cilj predhodne ocene, da na osnovi nedelovanja trga določi najučinkovitejšo uporabo finančnih instrumentov in zagotovi, da bodo ti finančni instrumenti prispevali k realizaciji programskih ciljev iz Skupnega strateškega okvirja.

Uporabljena metodologija sledi metodologiji priprave predhodne ocene za finančne instrumente, ki jo je družba PwC razvila za Evropsko Komisijo in skupino EIB za programsko obdobje 2014—2020. Metodologija se je prilagodila značilnostim slovenskega trga. Študija najprej opiše ozadje uporabljene metodologije. Nadaljuje z analizo regulatornih in strateških dokumentov o razvoju države ter nato obravnava analizo makroekonomskih okoliščin v državi do mere, ki je relevantna za OP-EKP 2014-2020 ter PRP 2014-2020.

Povzetek predhodne ocene finančnih instrumentov v Sloveniji

Deli to novico z ostalimi