Komisija začenja s strategijo EU za alpsko regijo


Komisija začenja s strategijo EU za alpsko regijo

Komisija je začela z izvajanjem strategije EU za alpsko regijo, četrte makroregionalne strategije EU. Ta bo več kot 70 milijonom državljanom omogočila, da bodo uživali koristi tesnejšega sodelovanja med regijami in državami na področju raziskav in inovacij, podpore malim in srednjim podjetjem (MSP), mobilnosti, turizma, varstva okolja in upravljanja energetskih virov.
Makroregionalna strategija zadeva sedem držav, in sicer pet držav članic, tj. Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ter dve državi zunaj EU, tj. Lihtenštajn in Švico. Skupno zajema 48 regij.

Komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je dejala: „Alpske regije so znane po dolgi tradiciji sodelovanja in imajo že vzpostavljene številne mreže in združenja, cilj te strategije pa je okrepiti obstoječo solidarnost. Gre za četrto makroregionalno strategijo v Evropi in izkušnje kažejo, da je uspeh teh strategij močno odvisen od zavezanosti in poistovetenja z njihovimi cilji. Zato potrebujemo močno politično vodstvo in aktivno sodelovanje vseh regionalnih in nacionalnih partnerjev, da bi lahko v celoti izkoristili potencial strategije EU za alpsko regijo.“

Strategija bo osredotočena na štiri ključna področja politike in bi lahko podpirala razvoj naslednjih okvirnih projektov:

1. Gospodarska rast in inovacije, na primer razvoj raziskovalnih dejavnosti za proizvode in storitve, značilne za alpsko regijo.
2. Povezljivost in mobilnost, z izboljšanjem cestnih in železniških poti ter razširitvijo satelitskih povezav na oddaljenih območjih.
3. Okolje in energija, z združevanjem skupnih sredstev za ohranjanje okolja in spodbujanje energetske učinkovitosti v regiji.

Poleg tega je Komisija ugotovila, da je treba oblikovati zanesljiv in učinkovit model upravljanja za regijo.

Komisija upa, da bo strategijo še letos podprl Evropski svet.

Ozadje
„Makroregionalna strategija“ je celosten okvir ukrepov, ki se lahko podpre s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, med drugim za spopadanje s skupnimi izzivi, s katerimi se soočajo države članice in tretje države, ki se nahajajo na istem geografskem območju. Te so tako deležne koristi okrepljenega sodelovanja, ki prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.
Evropski svet je na zasedanju 19. in 20. decembra 2013 pozval Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami do sredine leta 2015 pripravi strategijo EU za alpsko regijo.
Strategija EU za alpsko regijo se je začela izvajati danes v obliki sporočila in načrta ukrepov. V njej so na splošno upoštevani rezultati obsežnega spletnega javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno med julijem in oktobrom 2014, ter sklepi zaključne konference deležnikov na visoki ravni, ki je potekala 1. in 2. decembra 2014 v Milanu.

Deli to novico z ostalimi