Enake možnosti

Upoštevanje in spodbujanje enakosti moških in žensk ter vključevanje vidika spolov

 

Slovenija se je v Partnerskem sporazumu in Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020) zavezala, da bo spoštovala horizontalna načela enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in zagotavljanja dostopnosti za invalide. Spoštovanje teh načel mora biti zagotovljeno pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike, kot opredeljuje 7. člen EU uredbe o skupnih določbah. Posebno pozornost pa je, poleg ostalih skladov, treba nameniti spoštovanju in izvajanju teh načel pri ukrepih in dejavnostih, ki so sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Tako so za spodbujanje enakosti žensk in moških, za spodbujanje enakih možnosti in boj proti vsem oblikam diskriminacije kot tudi za izboljšanje dostopnosti za invalide, predvideni posebni ciljno naravnani ukrepi, ki prispevajo k doseganju ciljev EU-2020 za vključujočo rast.

Organ upravljanja posebno pozornost posveča: 

  • usposabljanju in krepitvi zmogljivosti upravljavcev sredstev kohezijske politike;
  • spremljanju kazalnikov in podatkov razčlenjenih po spolu in drugih osebnih okoliščin, kjer je to mogoče oziroma dostopno;
  • vrednotenju doseženih rezultatov, predvsem kjer gre za aktivnosti, ki so ciljno usmerjene k spodbujanju enakosti, enakih možnosti oziroma odpravljanju diskriminacije ter zagotavljanju dostopnosti za invalide.

12. 10. 2016 je potekalo prvo izobraževanje na temo enakih možnosti, s poudarkom na enakih možnostih med spoloma.

Gradiva iz delavnice: poročilopredstavitev Barbare Willsberger in Nadie Bergmann v angleščini, predstavitev ge. Nine Pohleven in Kemijskega inštituta

Slovenija je vključena v Program vzajemnega učenja na področju enakosti spolov, v okviru katerega Evropska komisija organizira seminarje za izmenjavo dobrih praks na prednostnih področjih, opredeljenih v Listini žensk (2010).

Evropski inštitut za enakost spolov je pripravil praktična orodja za vključevanje načela enakosti spolov pri pripravi proračuna (angl. gender budgeting) v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Pri oblikovanju orodij so črpali iz podrobnih opisov, kontrolnih listov in primerov iz različnih držav članic.