Odobrena EU sredstva za avtocestni projekt Draženci–Gruškovje


Odobrena EU sredstva za avtocestni projekt Draženci–Gruškovje

Evropska komisija (EK) je 7. aprila 2016 obvestila Službo Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, da je izdala odločbo o potrditvi vloge za t. i. veliki projekt avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom (MMP) Gruškovje. 63,5 milijonov evrov za izvedbo tega, dobrih 246 milijonov evrov vrednega, projekta bo tako prispeval tudi Kohezijski sklad Evropske unije. 

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je ob potrditvi izrazila zadovoljstvo, saj gre za enega prvih velikih projektov na ravni EU, ki ga je potrdila Evropska komisija v programskem obdobju 2014–2020. »Novice se veselim tudi z lokalnim prebivalstvom, ki bo lahko ob zaključku projekta po dolgih letih hrupa in prahu zadihalo s polnimi pljuči«. Kot je dejala, je projekt izgradnje avtoceste Draženci–MMP Gruškovje izrednega pomena tako za razvoj Podravske regije kot celotne vzhodne kohezijske regije, saj bo prispeval h kakovostnejšemu življenja ljudi, zvišal prometno varnost ter prevzel daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje« je dejala ob njegovi potrditvi. Ta odsek namreč predstavlja pomembno povezavo med mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, z njegovo dokončno izgradnjo pa bo vzpostavljena celotna avtocestna povezava med sosednjimi državami na tem območju in ena od ključnih povezav v smeri SZ–JV. Odprava ozkega grla je ključna za odpravo zastojev, ki predvsem v poletnih mesecih in pred večjimi prazniki ohromijo promet v širši regiji od Maribora do Ptuja in zmanjšujejo kvaliteto bivanja življenje lokalnega prebivalstva. 

Projekt sicer obsega: traso AC v dolžini dobrih 13 km, rekonstrukcijo AC odseka Slivnica–Draženci v dolžini 0,4 km, ureditev vzporedne regionalne ceste v dolžini nekaj manj kot 14 km, ureditev deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ureditev 3 avtocestnih priključkov (Lancova vas, Podlehnik in Zakl), zgraditev 7 nadvozov, 3 podvozov, 2 podhodov, 9 avtocestnih mostov, 15 mostov na deviacijah, 1 predora, 28 opornih zidov, 3 podpornih zidov ter 67 prepustov. Poleg navedenega bo urejena tudi obojestranska oskrbna postaja Podlehnik, rekonstruiran bo plato MMP Gruškovje, urejeno bo odvodnjavanje, vodnogospodarska ureditev, zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture, prometna oprema in signalizacija, protihrupna zaščita v dolžini dobrih 8,4 km in druga gradbena dela.

Dela so se začela v avgustu 2015 in bodo trajala predvidoma do junija 2018, potekajo pa v dveh etapah. V juliju 2015 je upravičenec DARS, d. d., z družbo SGP Pomgrad, d. d. podpisal izvajalsko pogodbo za prvo etapo, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za drugo etapo pa se pričakuje v kratkem. 

Gradnja poteka skladno z načrti. 

Več informacij: DARS, d. d. in Ministrstvo za infrastrukturo. 

Deli to novico z ostalimi