Evropska sredstva za Projektno učenje mlajših odraslih


Evropska sredstva za Projektno učenje mlajših odraslih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Projektno učenje mlajših odraslih«. Predvidena vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Republike Slovenije, glede na potrebe obeh kohezijskih regij, je 12 milijonov evrov. Od tega Evropski socialni sklad prispeva 9,6 milijona evrov.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

 Program je namenjen osebam, ki se pri vstopu na trg dela srečujejo z več ovirami in so zato socialno izključene ter živijo pod pragom revščine. Posameznik se obravnava individualno, glede na njegovo življenjsko situacijo in izobrazbo. Program temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti, s tem pa daje mladim novo priložnost, da se opolnomočijo s potrebnimi znanji in kompetencami za prehod na trg dela. Na tak način se hkrati rešuje življenjska stiska, zaradi katere se je oseba znašla v danih okoliščinah, in njeno ponovno reintegracijo v družbeno okolje, ter brezposelnost osebe in njeno vključitev na trg dela, ki ji bo omogočila nadaljnji razvoj in kakovost življenja.

 Glede na dosedanje izkušnje izvajanja programa in širitev delovanja na dve dodatni območji (Ptuj in Sevnica), se predvideva, da bo v program vključenih 500 oseb na leto oz. skupaj 3000 v obdobju izvajanja programa, torej v obdobju 2014-2020.

 Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Deli to novico z ostalimi