Evropska sredstva 2014-2020 za program Prvi izziv 2015


Evropska sredstva 2014-2020 za program Prvi izziv 2015

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 12. novembra 2015 izdala odločitev o podpori za Prvi izziv 2015, ki ga bo izvajal Zavod RS za zaposlovanje. Za program v skupni vrednosti dobrih 20,7 milijona evrov bosta Evropski socialni sklad in Pobuda za zaposlovanje mladih v okviru izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 prispevala nekaj več kot 18,4 milijona evrov.

Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje, ter izboljševalo njihovih zaposlitvenih možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Cilja programa sta:

- vsaj 1.240 oseb iz ciljne skupine, od tega vsaj 55 odstotkov žensk vključiti v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, vključno s trimesečnim poskusnim delom;
- doseči vsaj 30 odstotkov stopnjo ohranitve delovnih mest 12 mesecev po zaključku obdobja subvencioniranih zaposlitev.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti oz. Zavod RS za zaposlovanje.

Deli to novico z ostalimi