EU projekt, moj projekt 2016 - glasujte in se nam pridružite na dogodkih!


EU projekt, moj projekt 2016 - glasujte in se nam pridružite na dogodkih!

Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih več tisoč projektov? Ste že slišali, da je Slovenija na tem področju med naj uspešnejšimi državami članicami? Da je na 4. mestu? Od vstopa v EU je bilo v naši državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov. Spoznajte jih in se nam 10. in 11. junija 2016 ponovno pridružite na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2016«. Projekte, ki se bodo predstavili, boste izbrali vi, zato do 13. maja 2016 na www.eu-skladi.si oddajte svoj glas za enega izmed projektov.

01 Kontrola kakovosti ulitkov s kamero 02KOC za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije 03 Osveščanje potrošnikov o promociji zelenih produktov in storitev 04 Program 50+ 05 Usposabljanje na delovnem mestu 06 ZAPOSLI.ME 07 Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije 08 Projektno učenje za mlajše odrasle 09 Kakovost znanja in socialna kohezivnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu 10 Razvoj socialnih produktov v agroživilstvu 11 Spodbujanje ustvarjalnosti romskih žensk 12Korenika - vključevanje ranljivih ciljnih skupin 13 Mreža za prostor 14 STOPbirokraciji 15 Portal eUprava 16 Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper 17 Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš 18 Nadgradnja proge Slovenska Bistrica - Pragersko 19 Letališče Maribor 20 P+R Barje 21 Avtocestni odsek Pluska - Ponikve 22 Obvoznica Škofja Loka 23 Obvoznica Gorenja vas 24 Kolesarska povezava Kranjska gora - Jesenice 25 RCERO 26 CEROP 27 KOCEROD 28Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle 29 Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 30 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje 31 Energetska sanacija OŠ Hrastnik 32 Obnova rudarskega muzeja Loke 33 Energetska sanacija doma kulture Kisovec 34 Razvoj inovativnega numeričnega simulacijskega okolja 35 Investicija v nove proizvodne kapacitete za izdelavo inteligentnih programabilnih regulacij 36 Postavitev nove tehnološke linije za novo skupino zob REF-LINE 37 Novogradnja fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko 38 Izgradnja objekta inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice 39 Izgradnja novega prizidka Biotehnične fakultete 40 Prenova prostorov kulturnega doma Krško 41 Celovita obnova gradu Brežice 42 Mladinski kulturni center Brežice 43 Dominikanski samostan 44Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Selnici ob Dravi 45 Dvorec Sternthal 46 PEMURES 47 Šport nas povezuje48 CUL - ENERGY 4 KIDS 49 Življenje brez meja 50 Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi 51 Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove 52 INTER BIKE 53 Rekonstrukcija rimske pošte AD PIRUM 54 HERITASTE 55Pannon Pleasure 56 5 Poštnih kočij 57 UPKAČ 58 Knjižnica slepih in slabovidnih.

To so le nekateri izmed 5000 projektov, ki jih je Slovenija uresničila s pomočjo 4,4 milijarde evrov evropskih sredstev od leta 2004 dalje, ko je vstopila v EU. V naši državi ni regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Prav vsi so prispevali k boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov - k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.

Dejstvo je, da kohezijska politika v Sloveniji pušča močne odtise, sofinancirani projekti, kljub temu, da mnoge izmed njih ne poznamo, pa so naložba v našo skupno prihodnost.

 Temu  pritrjujejo tudi rezultati programskega obdobja 2007–2013:

• ustvarjenih več kot 50.000 delovnih mest,
• v vlaganje v vse oblike znanja vključenih več kot 610.000 oseb,
• z neposrednimi subvencijami podprtih več kot 3.000 majhnih in srednjih podjetij, ki so ustvarile 1.400 inovacij in patentov ter spodbudile za 1,75 milijarde evrov zasebnih vlaganj,
• zagotovljenih več kot 75.000 m2 nove raziskovalne oz. izobraževalne infrastrukture, vključno z nakupi raziskovalne opreme,
• 3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike,
• povečanje deleža javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja s 5 na 41 odstotkov,
• zgrajenih 10 urgentnih centrov,
• do širokopasovnega omrežja na t. i. belih lisah je bil omogočen dostop 30.000 gospodinjstvom; več kot 14.800 novih širokopasovnih priključkov,
• izvedenih več kot 1000 projektov v lokalnih skupnostih, ki so prispevali k skladnejšemu razvoju,
• število turističnih kapacitet se je povečalo za več kot 11.800, število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture pa za 760.000,
• v aktivnosti v okviru spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, enakosti možnosti in spodbujanja socialne vključenosti ter institucionalne in administrativne usposobljenosti vključenih preko 750.000 oseb,
• posodobljenih 155 km železniških prog,
• zgrajenih ali posodobljenih skoraj 90 km cest, skoraj 40 km kolesarskih povezav ter še 9 velikih projektov s področja prometa,
• zgrajenih 5 centrov za ravnanje z odpadki, več kot 40 čistilnih naprav, več kot 670 km kanalizacijskega, več kot 1.100 km vodovodnega omrežja in dokončanih še 18 velikih projektov na področju okolja,
• na kanalizacijski sistem priključenih 150 tisoč prebivalcev, 400 tisoč prebivalcev je dobilo boljšo oskrbo in dostop do pitne vode,
• doseženo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za več kot 150 tisoč ton CO2 in prihranek končne energije za več kot 300 GWh.

Sicer pa je v aktivnem izvajanju tudi programsko obdobje 2014–2020, kjer Slovenija razpolaga z dobrima 3,2 milijardama evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala – večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest:

• raziskave in inovacije,
• informacijske in komunikacijske tehnologije,
• povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
• podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Prvi razpisi so že zunaj, zato nas spremljajte na www.eu-skladi.si.

 

 

Deli to novico z ostalimi