Avtocesta Draženci–Gruškovje kandidira za evropska sredstva


Avtocesta Draženci–Gruškovje kandidira za evropska sredstva

Ljubljana, 11. avgust 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je Evropski komisiji poslala vlogo za potrditev velikega projekta izgradnje avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom (MMP) Gruškovje. Projekt v ocenjeni vrednosti dobrih 246 milijonov evrov je za sofinanciranje z evropskimi sredstvi predviden v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in se poteguje za 63,5 milijonov evrov sredstev iz Kohezijskega sklada. Gre za enega izmed prvih velikih projektov, ki so bili posredovani s strani držav članic na Evropsko komisijo v okviru programskega obdobja 2014-2020. Vlogo za naložbo, ki je na področju prometne infrastrukture širšega evropskega pomena, je pripravil DARS d. d. v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo.

Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kakovost življenja ljudi, zvišala prometno varnost ter prevzela daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci-Jurovci-Gruškovje, saj predstavlja pomembno povezavo med mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje. Na ta način bo vzpostavljena celotna avtocestna povezava med sosednjimi državami na tem območju in ena od ključnih povezav v smeri SZ – JV. Odprava ozkega grla je ključna za odpravo zastojev, ki predvsem v poletnih mesecih in pred večjimi prazniki popolnoma ustavijo promet v širši regiji od Maribora do Ptuja in dobesedno paralizirajo življenje lokalnega prebivalstva.

Projekt obsega izgradnjo trase AC v dolžini 13,031 km, rekonstrukcijo AC odseka Slivnica-Draženci, ureditev vzporedne regionalne ceste v dolžini 13,899 km, ureditev deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ureditev 3 avtocestnih priključkov (Lancova vas, Podlehnik in Zakl), zgraditev 7 nadvozov, 3 podvozov, 2 podhodov, 9 avtocestnih mostov, 15 mostov na deviacijah, 1 predora, 28 opornih zidov, 3 podpornih zidov ter 67 prepustov. Poleg tega vključuje še ureditev obojestranske oskrbne postaje Podlehnik, rekonstrukcijo platoja MMP Gruškovje, ureditev odvodnjavanja, vodnogospodarske ureditve, prestavitev oz. zaščito tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture, ureditev prometne opreme in signalizacije, krajinsko ureditev in zasaditev, ureditev protihrupne zaščite v dolžini 8,415 km, rušitve objektov in stroške prometne preureditve v času gradnje.

Gradnja bo predvidoma potekala od konca avgusta 2015 do junija 2018, in sicer v dveh etapah. V juliju 2015 je upravičenec DARS d. d. z družbo SGP Pomgrad d. d. že podpisal izvajalsko pogodbo za prvo etapo – izgradnjo dobrih 7 kilometrov avtoceste, v teku pa je tudi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del za 2. etapo, in sicer izgradnjo AC Draženci – MMP Gruškovje.

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo in DARS d. d.

Deli to novico z ostalimi