Kaj so transnacionalni programi in projekti?


Poslanstvo transnacionalnih programov je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter strategij.

Vloga transnacionalnih projektov je razvijati, testirati in izvajati evropske, makroregionalne in državne razvojnih politike ter strategije v transnacionalnem kontekstu; z uporabo prostorskega pristopa. Transnacionalni projekti so vključeni v postopke oblikovanja politik in v pripravo določene politike na široko uveljavitev v praksi. Spričo tega tipični transnacionalni projekti obsegajo strateški razvoj politik,  preučevanje učinkov politik in pilotne akcije. Splošni cilj transnacionalnih programov je razviti institucionalne kapacitete javnega sektorja, upoštevajoč v obzir potrebe ciljnih skupin in razvoj večnivojskih in večsektorskih rešitev v programskih območjih. Tudi, ko v projektih sodelujejo podjetja, morajo biti projekti osredotočeni na javni oz. splošni interes. Transnacionalni projekti ne financirajo velikih investicij, povezovanja in mreženja brez ostalih rezultatov ter samostojnih raziskav ali študij.

Programi transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja odpirajo možnosti sodelovanja upravičencev iz različnih držav in omogočajo dostop do znanja in izkušenj predstavnikom nacionalne, regionalne in lokalne ravni, interesnih združenj, raziskovalnih institucij in civilne družbe ter predstavnikom resornih ministrstev in njihovih izvajalskih institucij.

Teme transnacionalnih programov

872 mln. € sredstev ESRR, rezerviranih za transnacionalne programe, je namenjenih štirim širokim tematskim področjem:

 • 300 mln. € za okolje, naravne in kulturne vire ter upravljanje s tveganji;
 • 252 mln. € za razvoj podpornega okolja za inovacije;
 • 208 mln. € za transport in energijo;
 • 62 mln. € za upravljanje v povezavi z makroregionalnimi strategijami.

Transnacionalni projekti si prizadevajo ustvariti sledeče vrste neposrednih rezultatov:

 • skupne strategije in akcijske načrte;
 • transnacionalne metodologije in upravljalska orodja;
 • skupne upravljalske strukture in sistemi;
 • priprava transnacionalnih investicij (ki so nato financirane iz drugih virov);
 • pilotne aktivnosti.

Kakšen je kvaliteten transnacionalni projekt?

 • kvaliteten transnacionalni projekt je usmerjen v doseganje rezultatov;
 • se navezuje na izbran specifični cilj izbranega programa;
 • ima pomen za prostorske izzive in potrebe sodelujočih regij;
 • ima pomen za obstoječ strateški okvir (na evropski, nacionalni in regionalni ravni);
 • ima jasno določene in konsistentne specifične projektne cilje, pričakovane rezultate ter produkte;
 • jasno prikazuje pomen in dodano vrednost transnacionalnega sodelovanja za obravnavano temo;
 • se navezuje na makroregionalne strategije;
 • vključuje prečna načela (trajnostni razvoj, okolje, enake možnosti);
 • presega obstoječo prakso v sektorju in v sodelujočih regijah;
 • gradi na obstoječih izkušnjah in se navezuje na sorodne projekte ter iniciative;
 • ima ustrezen pristop in metodologijo za doseganje nameravanih produktov in rezultatov;
 • ima trajne in široko uporabne produkte in rezultate.

Kakšno je kvalitetno transnacionalno partnerstvo?

 • ima vodilnega partnerja z zadostnimi izkušnjami in kapacitetami za vodenje transnacionalnega projekta – v kolikor se kot vodilni partner prijavljajo ustanove, ki še niso bile v vlogi vodilnega partnerja na transnacionalnem projektu, so preferirane ustanove, ki so predhodno že večkrat bile v vlogi projektnega partnerja na transnacionalnem projektu;
 • je primerno temi projekta in ima zadostne izkušnje ter strokovno ekspertizo za izvedbo načrtovanih aktivnosti in dosego načrtovanih rezultatov;
 • je geografsko uravnoteženo - karseda enakomerno pokriva programsko območje;
 • vključuje vse partnerje v načrtovanje in izvedbo projekta;
 • relevantne deležnike in uporabnike projektnih rezultatov vključuje že v fazi razvoja projektne ideje;
 • vertikalna in horizontala integracija, policy partnerji

Skupne strukture upravljanja in nadzora


Vsak transnacionalni program upravljajo programska telesa v imenu vseh držav partnerk v vsakem programu. Ta telesa so:

a) organ upravljanja, ki upravlja celoten program v imenu vseh držav partnerk v programu in podpisuje pogodbe za sredstva ESRR z vodilnim partnerjem;

b) skupni sekretariat, ki opravlja strokovno-tehnične naloge za vodenje programa skladno z navodili organa upravljanja in nadzornega odbora ter vodi javne razpise in spremlja izvajanje projektov in programa; praviloma je nameščen pri organu upravljanja in zaposluje mednaroden tim strokovnjakov;

c) organ za potrjevanje upravlja s sredstvi ESRR programa in opravlja izplačila vodilnim partnerjem; naloge so lahko tudi združene v okviru organa upravljanja;

d) revizijski organ opravlja sistemske revizije in vzorčne revizije operacij v sodelovanju s skupino revizorjev, v katero imenujejo svoje predstavnike države partnerke v programu, razen če države partnerke v programu ne pooblastijo revizijskega organa za neposredno izvajanje revizij na celotnem programskem območju;

e) nadzorni odbor usmerja in nadzira izvajanje programa ter odloča o dodeljevanju sredstev ESRR izbranim projektom; države partnerke v programu imenujejo svoje predstavnike v nadzorni odbor, odločanje poteka praviloma s soglasjem in po načelu ena država - en glas;

f) odbor za programiranje, sestavljen iz predstavnikov sodelujočih držav, ki v fazi programiranja usmerjajo in potrjujejo pripravo programov sodelovanja, dokler ni ustanovljen nadzorni odbor po odobritvi programov sodelovanja s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja določijo soglasno vse države partnerke. Revizijski organ in organ za potrjevanje se nahajata v isti državi kot organ upravljanja. Organi upravljanja, ki so opravljali to nalogo že v obdobju 2007 – 2013, nadaljujejo s svojim delom tudi v programskem obdobju 2014 – 2020, razen organov upravljanja v novih programih.

 

V letu 2017 so se na skupnem srečanju dobili predstavniki transnacionalnih programov in oblikovali brošuro z naslovom "10 things to know about Transnational Cooperation".