SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola


Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitja alkohola za posameznika ali za njegove svojce.

S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile. S projektom SOPA so v Sloveniji prvič povezali zdravstvene in socialne inštitucije ter nevladne organizacije v mrežo, ki naslovlja problematiko alkohola tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti. Interdisciplinarni pristop vključuje sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, policije, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Cilji projekta SOPA so:

  1. Krepiti obstoječe in graditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
  2. Razviti pristop individualne obravnave v skupnosti, usposabljati ljudi za ta pristop in ga pilotno izvesti.
  3. Ozaveščati in usposabljati novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
  4. Ozaveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
  5. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev (zdravstveni, socialni delavci, ...) ter poskrbeti za povezovanje in sodelovanje med poklici.
  6. Končni cilj je predlog sistemske implementacije pristopa SOPA na podlagi medsektorskega sodelovanja, ki bo zagotovila trajnost pristopa.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj.

Upravičenec: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad 
Skupna višina sredstev:  5.844.624 evrov
EU prispevek: 4.675.698 evrov 

 

FOTO: D. Mladenovič

['socialna-vkljucenost']
['vec-regij']