Kompetenčni model za kakovostnejše javne storitve


Na Ministrstvu za javno upravo si prizadevajo za dvig usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi tudi preko projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okviru katere so vzpostavili Kompetenčni model za izboljšano upravljanje človeških virov. Preko njega so bile na posameznih strokovnih področjih določene temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Do njih so prišli prek različnih aktivnosti, kot so interaktivne delavnice, fokusne skupine, posveti, intervjuji, spletne ankete, analiza virov v sodelovanju s širokim krogom predstavnikov državne uprave, njihovimi kadrovskimi službami, vodji notranjih organizacijskih enot ter uspešnimi zaposlenimi. Sedaj je začrtana smer vzpostavitve sistema prepoznavanja in presojanja kompetenc ter sistema nadgradnje oziroma pridobitve manjkajočih kompetenc.

Rezultati projekta bodo služili kot orodje za prepoznavanje in razvoj kompetenc in bodo v pomoč vodjem in kadrovikom pri njihovem delu. Predstavljajo izhodišče za nadgradnjo veščin, spretnosti in znanj ter posledično prispevajo k učinkovitemu upravljanju zaposlenih, kar vodi v profesionalizacijo in krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev. Vse to se bo odražalo v bolj učinkovitem delu in kakovostnejših javnih storitvah.

Povezava do priročnika Kompetenčni model v državni upravi

Upravičenec: Ministrstvo za javno upravo

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski socialni sklad 

EU prispevek: 5.468.935,24 evrov (za celoten projekt Učinkovito upravljanje zaposlenih)

 

['javna-uprava']
['vec-regij']