Partnerstvo in sodelovanje z deležniki


Skladno z Uredbo Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru strukturnih in investicijskih skladov država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos. Vlada je na 40. redni seji, dne 18. 7. 2019, naložila Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ustanovila tri delovne skupine, v katere so vključeni predstavniki in predstavnice naslednjih partnerjev:

  • Pristojni regionalni, lokalni, mestni in drugi javni organi
  • Ekonomski in socialni partnerji
  • Organi, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski part­nerji, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spod­bujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskrimi­nacije.
Delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo vsebine Sporazuma o partnerstvu za programsko obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina za poenostavitve sistema izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina za pripravo programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politke za obdobje 2021-2027 spremenjena 30. aprila 2020

Posvetovanja z deležniki – prvi krog (druga polovica leta 2021): VFO 2021-2027: POBUDE, VPRAŠANJA IN ODGOVORI (objavljeno 28. 1. 2022)

Osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 (objavljeno 9. 2. 2022)

Kontakt za partnerje

Za vaša vprašanja o pripravi programskih dokumentov vam je na voljo svetovalka EMA.