Opis sistema


V Sloveniji je za izvajanje evropskih in infrastrukturnih skladov cilja Naložbe za rast in delovna mesta (cilj 1) odgovoren predstojnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Organi upravljanja in nadzora so:
- organ upravljanja (SVRK),
- organ za potrjevanje (MF-PO),
- revizijski organ (MF UNP).

ORGAN UPRAVLJANJA
Vlogo OU za cilj Naložbe za rast in delovna mesta (skladi ESS, ESRR in KS) opravlja SVRK, ki je glavni sogovornik na strani države članice z Evropsko komisijo pri deljenem upravljanju prej omenjenih skladov. Gre za uresničevanje OP EKP 2014–2020 ter v programu vključenih 11 tematskih ciljev v obliki 11 prednostnih osi, ki so programsko podrobneje razdeljene na posamezne prednostne naložbe.

OU je zadolžen za učinkovito in pravilno upravljanje izvajanja operativnega programa ter za sistem izvajanja evropske kohezijske politike. Z namenom ustreznega in čim bolj poenotenega izvajanja OU izdaja navodila za izvajanje, ki temeljijo na Uredbi EKP ter evropskih uredbah, ki se neposredno uporabljajo.

V izvajalskem smislu je ključna naloga OU odločanje o podpori posameznim načinom izbora operacij (javni razpisi oziroma projekti ali programi, ki so neposredno potrjeni), ki jih pripravijo posredniški organi (ministrstva in združenje mestnih občin) ter izvajanje preverjanja koriščenja sredstev po izdaji odločitev o podpori. V sistemskem smislu OU skrbi za informacijski sistem na področju evropske kohezijske politike ter izvaja ukrepe informiranja in obveščanja javnosti ter vrednotenja izvajanja.

ORGAN ZA POTRJEVANJE
Vlogo organa za potrjevanje opravlja notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, katerega ključna naloga je potrjevanje (certifikacija), da so izdatki, vključeni v zahtevek za plačilo do Evropske komisije, porabljeni v skladu s pravili na področju evropske kohezijske politike.

REVIZIJSKI ORGAN
Vlogo revizijskega organa opravlja Urad RS za nadzor proračuna kot organ v sestavi Ministrstva za finance, katerega ključna naloga je vzorčno naknadno preverjanje (revizija), da so bili izdatki, vključeni v zahtevek za plačilo do Evropske komisije, porabljeni v skladu s pravili na področju evropske kohezijske politike.

POSREDNIŠKI ORGANI
Vlogo posredniških organov opravljajo ministrstva. Gre za organe, na katere so bile v skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji prenesene določene naloge OU. Ključna naloga posredniški organov je priprava in izvajanje načinov izbora operacije (javni razpis oziroma projekt ali program, ki je neposredno potrjen), vključno s skrbništvom in preverjanjem pravilnosti ter učinkovitosti porabljenih sredstev.

IZVAJALSKI ORGANI
Vlogo izvajalskih organov opravljajo javni skladi, javni zavodi in javne agencije, ki izvajajo politiko ministrstev oziroma za njih izvajajo večje število ukrepov, programov, načinov izbora operacij. Gre za organe, na katere so bile v skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji prenesene določene naloge posredniškega organa, zaradi česar se izvajalski organi smatrajo kot izvedeni posredniški organi. Ključna naloga izvajalskih organov je izvajanje načinov izbora operacije (javni razpis oziroma projekt ali program, ki je neposredno potrjen), vključno s skrbništvom, pri čemer preverjanje pravilnosti ter učinkovitosti porabljenih sredstev lahko opravljajo izvajalski organi ali pristojna ministrstva.

UPRAVIČENCI
Vlogo upravičencev opravljajo različne pravno-formalne oblike (podjetja, društva, javni organi, občine ipd.), ki so odgovorni za pravilno in učinkovito koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Upravičenci niso del sistema evropske kohezijske politike v ožjem smislu.

 

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.1

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.2

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.3

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.4

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.5

Opis sistema upravljanja in nadzora  za izvajanje Operativnega programa  v programskem obdobju 2014–2020  za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, 1.6